"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

9/11 Memorial.. શ્રદ્ધાંજલી….

We shall never forget
We
shall keep this day,
We shall keep the events and the tears
In our minds,
our memory and our hearts
and take them with us as we carry
on.

 શ્રદ્ધાંજલી.

કોઈના મા-બાપ, કોઈના દીકરા દીકરી અને કોઈના સ્વજનો, ૯/૧૧ માં કાયરોએ કરેલ કારમા ઘા માં ગુમાવેલ જિંદગી, એ સૌને  ભાવભીંની શ્રદ્ધાંજલી .જે કુંટુબ આજ પણ આ ગોજારા-દિવસને ભુલી શક્યા નથી સૌને ઈશ્વર પ્રેરકબળ બક્ષે એજ પ્રભુ પ્રાર્થના..

શું લઈ જવાનું છે ? સઘળું મુકી જવાનુ છે,
માનવી,માનવીને મારે,શું લઈ જવાનું  છે?
ધર્મને નામે લડી,દુશ્મન બને  માનવીના !
કાયરો કૃત્ય કરે કારમું! શું લઈ જવાનું છે?

સપ્ટેમ્બર 10, 2011 Posted by | વાચકને ગમતું | Leave a comment

   

%d bloggers like this: