"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

Happy Father’s Day…

Father is like wind, take you the land of love,
Father is like  light, take you out of the darkness,
Father is like guide, take you to the right  destination,
Father is like ocean, you can swim without any fear..

********************************************************

પ્રેમાળ પિતા..
બાળ મસ્તીમાં ધોડેસવાર  થઈ પિતાની પીઠ પર બેઠો હતો.. યાદ છે,
યુવાનીમાં  આપ મિત્રબની જીવનનો  સાચો માર્ગ બતાવ્યો’તો યાદ છે,
આપ નથી, આપના   આશિષ હરઘડી, હરપળ  અમારી સાથ રહ્યા છે,
ભોળા શંકર સમા,આપ અખૂટ  પ્રેમના સાગરથી   ભરપુર હતા,યાદ છે.

Advertisements

June 19, 2011 - Posted by | સ્વરચિત રચના

No comments yet.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s