"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

બાઈ હું તો હાલી…

ગાગરમાં પાણી ભરી, બાઈ હું તો હાલી,
                            મારી સાસુ છે તરસી..બાઈ હું તો હાલી

ટોપલામાં જુવાર ભરી , બાઈ હું તો હાલી.
                           મારા સસુર છે ભૂખ્યા..બાઈ હું તો હાલી

બોઘડામાં દૂધ ભરી, બાઈ હું તો હાલી,
                          મારા બાળ જુવે છે વાટ…બાઈ હું તો હાલી

સૂરજને સુંડલામાં ભરી,બાઈ હું તો હાલી.
                        મારો પિયુ જુવે છે વાટ..બાઈ હું તો હાલી

જીવતરનું ભાતું ભરી, બાઈ હું તો હાલી,
                       મારો  વા’લો જુવે છે વાટ…બાઈ હું તો હાલી

ઓક્ટોબર 4, 2010 Posted by | સ્વરચિત રચના | 5 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: