"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કો ખ્લાસી છે..

આંખમાં જળ ને આંખ પ્યાસી છે,
એ  જ   વાતે   સદા ઉદાસી છે.

રાત  છે  ચાંદ છે  અગાશી  છે,
કોઈને    ઝૂરવા   ત્રિરાશી   છે.

તેજ   રફતાર  કાળની  છે   ને
આપણા  પગ   મહીં કપાસી છે.

આપવા  કોઈને   ક્શું  ક્યાં છે?
જાત  છે   એય   દેવદાસી છે.

એક  જ    નાવમાં  ભલે બેઠા,
કો    પ્રવાસી તો કો ખ્લાસી છે.

-વજેસિંહ  પારગી

જુલાઇ 12, 2010 Posted by | ગમતી ગઝલ | 5 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: