"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ધરા ગગનને નહી મળે,

ધરા ગગનને નહી મળે,
         વર્ષા  બની   ચોમાર    રડે!

વ્હાલા આંગણે  આવીને  મળે,
         સગા    સ્મશાને   આવી રડે!

સંધ્યા ઢળી રાતને મળે,
         આંધળી  ડોસી  સૂરજથી રડે!

પડછાયો મધ્યાને નહી મળે,
         સાંજે  લાબો-લસ   બની રડે!

એવાં  ફૂલ  બારેમાસ  મળે,
         પાનખર  અફસોસ  કરી  રડે!

‘ગાંધી’ નામે અહીં ખુરશી મળે,
         સત્ય  અહીં  પોક   મૂકી રડે!

મે 20, 2010 Posted by | સ્વરચિત રચના | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: