"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કોઈ જુએ પ્યારથી કોઈ તિરસ્કારથી.

કોઈ રૂઠે પ્યારથી   કોઈ   તકરારથી,
કોઈ જુએ પ્યારથી કોઈ   તિરસ્કારથી.

કોઈ જીવે આશથી કોઈ   એકરારથી,
કોઈ મરે   રૂપથી,   કોઈ  તલવારથી.

કોઈ રડે દર્દથી, કોઈ   દાહપ્રેમથી,
કોઈ મળે મનથી,કોઈ જુઠીઆશથી.

કોઈ જલે ઝાળથી,કોઈ  અપમાનથી,
કોઈ ડરે કાળથી,કોઈ કાળા કેરથી.

કોઈ ડંસે આંખથી,કોઈ    જબાનથી,
કોઈ મારે લાતથી,કોઈ મેણામારથી.

એપ્રિલ 18, 2010 Posted by | સ્વરચિત રચના | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: