"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કરૂ કેમ તને યાદ?

સ્વર્ગ  કે  નરકની બીકથી  કરૂ  કેમ  તને યાદ?
મૂર્તિ  કે  મંદીર રાખી ઘરમાં કરૂ કેમ તને યાદ?

કરૂ  કર્મ  સારા, જાલુ  આંગળી એક માનવની,
હીરા સજીત વાઘા  સજાવી  કરૂ કેમ તને યાદ?

માનવી છું,  માનવતા ખાતર જીવીશ વિશ્વમાં,
ધર્મને રાખી તલવાર પર, કરૂ   કેમ તને યાદ?

મંદીર, મસ્જીદને ચર્ચ  ચણાય રોજ નવા નવા,
ગરીબી જીવે  છે કબરમાં,  કરૂ કેમ  તને યાદ?

રોજ રોજ  તારે જ ખાતર  મરે છે માનવી લાખો,
‘દીપ’લડશે માનવી ખાતર, કરૂ કેમ તને યાદ?

Advertisements

April 10, 2010 - Posted by | સ્વરચિત રચના

1 Comment »

  1. રોજ રોજ તારે જ ખાતર મરે છે માનવી લાખો,
    ‘દીપ’લડશે માનવી ખાતર, કરૂ કેમ તને યાદ?

    nicely expressed our feelings reflecting from Today’s world.

    Ramesh Patel(Aakashdeep)

    Comment by Ramesh Patel | April 11, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s