"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વતન હતું..

 

જેને  કહી  રહ્યા  છો  ગગન એ    ચમન  હતું,
અમ  બુલબુલોનું  એ કદી  પ્યારું   વતન હતું.

ને   તારલાઓ   જેમને   કહેતા     રહ્યા  તમે,
એકેક  અમ ચમનનું  ભલા એ    સુમન   હતું
.

આદિ   ને   અંત   એક   હતાં  જિંદગી    મહીં,
ના કો’ ધરા હતી અને ના કો’     ગગન  હતું.

ના  કોઈ   યુગ હતો ન વળી  કોઈ   ક્ષણ હતી,
જ્યાં ખુદ સમય તણું ન કો’  આવાગામન હતું.

સાકી સામે જ, જામ અમે, મય-સદન  અમે,
કૌસરની   ઘૂંટથી   જ  પડ્યું  તનબદન   હતું.

સૈયદ  ખુદ અમે જ   હતા, બાગમાં     અમે,
કીધું    ધરા    પ્રણાય   તે પહેલું પતન  હતું.

જેને   ધરા   કહે   છે   તસવ્વુફ    ‘સમીર’ એ,
માનવ   અનાદિ-કાફલાનું    કૈં   મનન હતું.

-મહેન્દ્ર ‘સમીર’

માર્ચ 22, 2010 Posted by | ગમતી ગઝલ | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: