"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

બેડલું ઉતારો..

 

હે..બેડલા   માથે   બેડલું ને  એને    માથે મોંર
હે..સામે ઉભો સાજન,  હે મારા ચિત્તડા કેરો ચોર.

બેડલું ઉતારો
હે હું તો ભરી રે ગાગરને ભારે  મરું
બેડલું ઉતારો
કે ગગન ગાજે ને ઘુંઘટમાં લાજે મરું
બેડલું ઉતારો
હે હું તો ભરી રે ગાગરને ભારે  મરું
બેડલું ઉતારો

હાલી આવું હું તો પનઘટના ઘાટથી
કેટલો જીરવાય ભાર અબળાની જાતથી
હાય નીતરતી ગાગરને ભારે મરું

બેડલું ઉતારો
કે ગગન ગાજે ને ઘુંઘટમાં લાજે મરું
બેડલું ઉતારો

બેડલું ઉતારે તે થાય મન માન્યો
હોય ભલે જાણ્યો કે હોય અજાણ્યો
કોઈની અણીયારી આંખ્યું ને મારે મરું

બેડલું ઉતારો
હે હું તો ભરી ગાગરને ભારે મરું
બેડલું ઉતારો
કે ગગન ગાજે ને ઘુંઘટમાં લાજે મરું
બેડલું ઉતારો
હે હું તો ભરી ગાગરને ભારે મરું

બેડલું ઉતારો
બેડલું ઉતારો
બેડલું ઉતારો….

-કવિ અજ્ઞાત

Advertisements

March 12, 2010 - Posted by | ગીત

2 Comments »

  1. મારા ગામની યાદ આવી ગઈ..ભલા માણહ

    Comment by ભુરીયો દ્વારકાવાળો 'તોફાની' | March 13, 2010

  2. I really like this garbo….

    Comment by rekha | March 16, 2010


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s