"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કારણ નહી કહું

જશ અને યશ મળતો નથી, કારણ નહી કહું,

મુઢમાર  ઘા વાગે ઘણાં,    કારણ નહી કહું.

મધદરીએ પટકાવ છું  કેમ?, કારણ નહી કહું,
મારાજ  મને રોજ મારે છે.   કારણ નહી કહું.

ઘેર આવી થોર વાવે છે કેમ?  કારણ નહી કહું,
પીઠ  પાછળ ઘા કેમ  વાગે?  કારણ નહી કહું.

દુધમાંથી એ પુરા કેમ કાઢે?   કારણ નહી કહું,
મોઢાનો કોળીઓ છીનવે કેમ?  કારણ નહી કહું

 મુરખ બની આગળ  ધપુ કેમ્?  કારણ નહી કહું,
સમજને સમજાતું નથી કેમ?   કારણ નહી કહું.

જાન્યુઆરી 31, 2010 Posted by | સ્વરચિત રચના | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: