"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

સ્મરણના મધપુડા !

ગંગાજળ નસીબનું લઈ
       વાવ્યુ બી  ઈચ્છાના ખેતરે,
મબલક પાક પણ તીતી-ઘોડા ચણી ગયાં
સ્વપ્નના ધણ બની..

આંખના આધણ ઉભરાયા,
   એવા ગાલ પર, ઉગ્યા થોર,
ઊંટ ઉભુ ઉભુ ચરી ગયું,
 અરમાનની આંધી બની.

‘દીપ’બળી થઈ જશે રાખ,,
    પતંગયું બની ઉડી જશે,
સ્મરણના મધપુડા ઝાડ પર,
    ક્યાં લગી લટકશે મીઠાશ બની?

જાન્યુઆરી 19, 2010 Posted by | સ્વરચિત રચના | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: