"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મોક્ષ

“મોક્ષ એટલે મુક્ત થવું. જીવ રાગ, દ્વેષ. અહંકાર, અજ્ઞાન અને કલેશ એ પંચકલેશથી દુ:ખ અનુભવે છે આ સર્વનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન રૂપી  અંધકારમાં જ ફસાઈને મોહગ્રસ્ત જીવ જન્મ-મરણના દુ:ખ સાગરમાં ડૂબેલો રહેછે. સત્ય વિદ્યા(વેદજ્ઞાન)ના શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાનથી આ વિદ્યાનો નાશ થાય છે અને જીવ મુકત દશાને પામે છે.”
                                                   -મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી( ઋગ્વેદ ભાષ્ય ભૂમિકા માંથી)

જાન્યુઆરી 1, 2010 Posted by | ગમતી વાતો | Leave a comment

   

%d bloggers like this: