"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક દિ એવો જરૂર આવશે.!

violence

“The latest research by the underground women’s rights organisation the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) reveals that as many as 25,000 Afghan women worked as prostitutes in 2001 – 5,000 of those were in Kabul alone – with stark predictions that the number will rise as women and girls resort to selling themselves to escape poverty.”

South China Morning Post, April 9, 2006

એક દિ એવો આવશે..એ જાગશે.. દુનિયા બદલશે.. વિશ્વરાજ કરશે..એક દિ એવો આવશે..

*************************************************************
 પુરુષના
બાહુંપાશમાં ફસાઈ
યુગોથી આ નારી.

ભીંસાતી,ઢ્સડાતી
જુગઠુ રમતા..દાવમાં મૂકાતી
વેંસ્યા કરી બઝારમાં વેચાતી
વળી ગુલામી કરતી,
ચુસાતી…
હડસાયેલી..હડધૂત થાતી
પુરૂષનું
જાણે એ એક રમકડું!

જાગ નારી તું જાગ!
યુગોબાદ પણ તું જાગ
જરૂર જાગશે
યુગ પલટાશે, બદલાશે..
નારાયણી બની વિશ્વ પલટાવશે
એક નવો નારીયુગ..
એક નવી પ્રભાત..એક નવો સૂરજ
એક નવી દુનિયા..
ને પછી
વંદન કરશે નર નમી તને!
એક દિ એવો જરૂર આવશે.!

ઓગસ્ટ 17, 2009 Posted by | સ્વરચિત રચના | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: