"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આવી તો જો ! કવિ- તુષાર

securedownload[3]

“જોયું ન જાણ્યું જેણે, એનો ડર બતાવે એને,ધરતીના કવિ?
એજ કરેને કરાવે છે બધું.એમાનું એકાદ તું કરી કરાવી જો.”
-P.Shah

જુલાઇ 8, 2009 Posted by | ગઝલ અને ગીત, મને ગમતી કવિતા | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: