"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

શા માટે?

2700344280_c080b4d857

શા માટે
આપણે આપણી વાતો
કર્યા કરીએ છીએ?

શા માટે  આટલો બધે ફાંકો?
આટલી બધી ડંફાસ?

બોલી બોલીને ક્યા
ખાલીપાને પૂરવા માગીએ છીએ?

કોઈના કાન પર
પથરા ફેંકતા હોઈએ
એમ શબ્દો ફેંકવાનું
માંડી ન વાળી શકાય?

શબ્દોની હથેળીને
એક વાર તો બંધ કરી જુઓ
અને મુઠ્ઠીમાં સમાયેલા
મૌનની ઈજ્જત કરો.

-સુરેશ દલાલ

જૂન 28, 2009 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: