"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

MICHAEL JACKSON

1[1]

(‘‘vtuv rfkd¥¥ btRfj su¾mlle gt’btk Cth;lt «Ïgt; rNÕvfth Mþ’Nol vxltgfu Ãþhelt ftkXu hu;ebtk:e su¾mlle «r;f]r; fkzthe Au)

MICHAEL YOU ARE SO LOVED AND YOU WILL BE MISSED DEARLY. OUR HEARTS AND PRAYERS AND BEST WISHES GO OUT TO YOUR FAMILY AND CHILDREN. YOU WERE AN INSPIRATION TO EVERYONE AROUND THE WORLD OF ANY RACE, YOU WERE A GIFTED HUMAN BEING AND MAY GOD EMBRACE YOU WITH OPEN ARMS. SEE YOU IN HEAVEN MICHAEL JACKSON. MAY YOU REST IN PEACE

 

જૂન 27, 2009 Posted by | વાચકને ગમતું | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: