"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

શું કરું?

0,0,215,18941,407,620,cfbb4a49

ખૂબ  લંબાતી  જતી  મારી  ક્ષણોને      શું કરું?
ઘાતકી, કાતિલ થતી સાચી ક્ષણોને  શું કરું?

શું  કરું  તારી  ગલીને?       શું  કરું     શહેરને?
આ છબીમાં લાગતી તાજી ક્ષણોને    શું કરું?

આમ પાછળ જોઈ મેં પથ્થર બનાવી છે તને,
એ પછી  હિસ્સે        રહી  બાકી   ક્ષણોને  શું કરું?
એક-બે અપરાધની તો કોઈ પણ આપે ક્ષમા
તેં મને આપેલ અપરાધી  ક્ષણોને       શું કરું?

એક માણસ કેમનો ‘ઈર્શાદ’   પડછાયો થયો?
સૂર્યને   પૂછો  નહીં   કાળી       ક્ષણોને  શું કરું?

-ચિનુ  મોદી

મે 26, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: