"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક ગઝલ-જિગર જોષી’પ્રેમી’

night_sea_by_eliteartists
પહોડોએ કદી લૂંટ્યો, કદી     પડઘાએ લૂંટ્યો છે,
કદી ઈચ્છા ગઈ લૂંટી, કદી શમણાએ લૂંટ્યો છે.

અનોખી ભેટ આપી છે,      તમે     રાહ   ચીંધીને,
દિશાઓએ કદી લૂંટ્યો, કદી નકશાએ લૂંટ્યો છે.

નથી અકબંધ હું જીવ્યો, સલામત હોઉ હું ક્યાંથી?
કદી તૃષા ગઈ લૂંટી,     કદી ઝરણાએ   લૂંટ્યો છે.

કરમ છે બેઉના સરખા, દુઆ બંનેની સરખી છે,
કદી પાયલ ગઈ લૂંટી, કદી પગલાએ લૂંટ્યો છે.

ફકીરી હાલ આ કંઈ’પ્રેમ’ના અમથા નથી યારો,
કદી મંઝીલ ગઈ લૂંટી, કદી રસ્તાએ    લૂંટ્યો છે.

એપ્રિલ 1, 2009 Posted by | ગમતી ગઝલ | Leave a comment

   

%d bloggers like this: