"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કોઇ ભણવાને આવજો!!

god1v

 મેં તો ખોલી છે, સત્સંગ શાળા રે,
                કોઇ   ભણવાને   આવજો.
સમજુ ચતુરને શાણા રે,
                કોઇ   ભણવાને   આવજો.

એકડો  ધુંટો તમે રામ નામનો,
બગડો   બળભદ્ર      બાળા રે,
               કોઇ   ભણવાને   આવજો.
તગડો ઘુંટો તમે ત્રીભુવન  રાયનો,
ચોગડો      શંકર       ભોળો    રે
              કોઇ   ભણવાને   આવજો.
પાચડો ઘુંટો પાંચ પાડવનો,
ચોગડો ચતુર્ભુજ શાણા રે
             કોઇ   ભણવાને   આવજો.
સાતડો ઘુંટો તમે સદગુરૂ દેવનો,
આઠડો    કૃષ્ણજી    કાળા    રે,
            કોઇ   ભણવાને   આવજો.

નવડો ઘુંટો તમે સતસંગ ભગવાનનો રે
દશમે       દિગપાળા     રે,
          કોઇ   ભણવાને   આવજો.

જાન્યુઆરી 6, 2009 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s