"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

બીજું ગગન

favourite_poet

જીત હું નીરખ્યા  કરું સર્વદા  મુજ   હારમાં,
મુક્તિ મારી  આખરે  છે  એક   કારાગારમાં;
ડૂબીને  તરતો રહીશ  હું સાગરોની  ધારમાં,
હોડી મારી લઇ જઉં  હું ડૂબવા  મઝધારમાં-
આપ જો સુકાન ધરવાનું વચન આપો મને!

આંખ    ઊંચા  તારલાના   તેજ  ચૂમી  રહી..
પાંખ આ ‘શાહબાઝ’ની ગગને બધે ઘૂમી રહી-
આ ગગન ટુંકું પડે, બીજું ગગન   આપો મને!

-શાહબાઝ

નવેમ્બર 29, 2008 Posted by | મને ગમતી કવિતા | Leave a comment

   

%d bloggers like this: