"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

રવીન્દ્રનાથના મૌકતિકો!!

મનુષ્ય ક્રૂર હશે,
પણ મનખો માયાળુ છે.
Men are cruel, but Man is kind.

મૃતકો પર ભલે કીર્તિ-કળશ ઢોળજો,
પણ જિવતાં પર પ્રેમનો ચિરંજીવ અભિષેક હજો.
Let the dead have the immortalitu of fame,
but the living the immortality of love.

વર્ષાજળે જૂઈના ફૂલને હળવેથી કહ્યું-
‘મને તારે હૈયે નિરંતર વાસ  દેજે’
 
એ બોલ સાથે ફુલ નિશ્વાસભેર ખરી પડ્યું.

The raindrop whispered to the jasmine,
‘keep me in your heart for ever.’
The jasmine sighed,;Alas’,and dropped to
the ground.

આ જીવન તો સાગરખેપ છે;
આપણે એક નૌકામાં હમસફર છીએ.
મૃત્યુ-આરે પહોંચશું અને
સહુ પોતપોતાના મુકામની વાટ લેશું.
This life is the crossing of a  sea,
where we meet in the same narrow ship.
In death we reach the shore and
go to our different worlds.

જીવન અખૂટ છે એ જાણવા માટે
હું વારંવાર મૃત્યુ વાંછીશ.
I shall die  and again to
know that life is inexhaustible.

ઓક્ટોબર 17, 2008 Posted by | ગમતી વાતો | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: