"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

IF TOMORROW STARTS WITHOUT ME.

A journey of life!

A journey of life!

( A few weeks ago a woman was killed in an auto accident. She was very well
 liked, so the office shut down for her funeral and it was on the news and
 so on. On the day the workers came back to work, they found this poem in  their e-mail that the deceased woman had sent on Friday before she  left for home.)

 If tomorrow starts without me,
 And I’m not there to see,
 If the sun should rise and find your eyes
 all filled with tears for me;

 I wish so much you wouldn’t cry
 the way you did today,
 While thinking of the many things,
 We didn’t get to say.

 I know how much you love me,
 As much as I love you,
 And each time that you think of me,
 I know you’ll miss me too;

 But when tomorrow starts without me,
 Ple ase try to understand,
 that an angel came and called my name,
 And took me by the hand,

 And said my place was ready,
 In heaven far above,
 And that I’d have to leave behind
 all those I dearly love.

 But as I turned to walk away,
A tear fell from my eye,
 For all my life, I’d always thought,
 I didn’t want to die.

 I had so much to live for,
 So much left yet to do,
 it seemed almost impossible,
 that I was leaving you.

 I thought of all the yesterdays,
 The good ones and the bad,
 I thought of all that we shared,
 And all the fun we had.

 If I could relive yesterday,
 Just even for a while,
  I’d say good-bye and kiss you
  and maybe see you smile.

 But  then I fully realized,
  That this could never be,
  For emptiness and  memories,
  wou l d take the place of me.
 
  And when I thought of worldly things,
  I might miss  some tomorrow,
  I thought of  you, and when I did,
  My heart was filled with sorrow.

 But when I walked through heaven’s gates,
  I felt so much at home.
 When God looked down and smiled at me,
  From His great golden throne,
 
  He said, ‘This is eternity, And all I’ve promised you.’
  Today your life on earth is past,
  but here life starts anew.
  I promise no tomorrow,
  But today will always last,
  and since each day is the same way,
  There’s no longing for the past.

  So when tomorrow starts without me,
  don’t think we’re far apart,
  For every time you think of me,
  I’m right here, in your heart ‘
 

Courtesy e-mail from -Denish Shah

ઓક્ટોબર 4, 2008 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

6 ટિપ્પણીઓ »

 1. such a beautiful poem!

  ટિપ્પણી by rekha | ઓક્ટોબર 4, 2008

 2. Very touching poem!
  Please visit my new blog : http://binatrivedi.wordpress.com/

  ટિપ્પણી by binatrivedi | ઓક્ટોબર 4, 2008

 3. Very touching poem!
  Please visit, http://binatrivedi.wordpress.com/

  ટિપ્પણી by Bina | ઓક્ટોબર 4, 2008

 4. વિશ્વદિપજી , ખરે ખર અંતરને ઝકઝોરી નાખે તેવી રચના છે!

  ટિપ્પણી by દિનકર ભટ્ટ | ઓક્ટોબર 6, 2008

 5. What a forsight that woman had?
  Who knows GOD’s plan for future.
  Just unbelievable.
  Pravina avinash

  ટિપ્પણી by pravina kadakia | ઓક્ટોબર 6, 2008

 6. Really touchy….

  ટિપ્પણી by devika dhruva | ઓક્ટોબર 6, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: