"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મંદીર જો ખૂલે તો..

બેઠો   છું પેન   લઈને,    તકદીર   જો   ખૂલે તો
અંદર  સભર -સભર છે   એ મીર  જો   ખૂલે તો.

એ મ્હેલ, એ   ખજાનો,    જાગીર   જો   ખૂલે તો,
ઝાંખી   પડી   ગયેલી     તસ્વીર  જો   ખૂલે તો.

મારા જ ખુદના   ઘરની  તદબીર  જો   ખૂલે તો,
હું    પ્રાર્થના  કરુ   છું,     મંદીર     જો   ખૂલે તો.

પાણી અને    તરસની     જ્ંજીર   જો   ખૂલે તો,
મારા    શરીરમાં  છે    એ પીર    જો   ખૂલે તો.

ખૂલે      ઈલમશકાલા…     ખૂલે   ધજાપતાકા..
જો  નીર   આ   ખૂલે તો આ ક્ષીર   જો  ખૂલે તો.

તકદીરમાં    છૂપેલાં…       સિંદુરમાં લીંપેલા…
દેખાડવા    છે    મારે   આ    ચીર જો  ખૂલે તો.

એક    પાછલા પહોરે… જાવું   છે   ભજનચોરે…
એક    પાછલા  જનમનું  આ તીર  જો ખૂલે તો.

એક આપ એક ખૂણો…    એક ચેતવીને ધૂણો…
આપે   જડી  જવું   છે એક   હીર   જો  ખૂલે તો.

-લલિત ત્રિવેદી

ઓગસ્ટ 20, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: