"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

Happy Independence Day

વંદે માતરમ
સુજલાંમ સુફલાં મલયજ શીતલાંમ
શસ્ય શ્યામલાં માતરમ …. વંદે માતરમ

શુભ્ર જ્યોત્સના પુલકિત યામિની
ફુલ્લ કુસુમિતા દ્રુમ દલ શોભિનીમ્

સુહાસિની સુમધુર ભાષિણી
સુખદામ વરદામ માતરમ ….વંદે માતરમ્

ઓગસ્ટ 14, 2008 - Posted by | ગમતી વાતો

1 ટીકા »

 1. ાખું માણો
  (સંસ્કૃત મૂલ ગીત)
  सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
  सस्य श्यामलां मातरंम् .
  शुभ्र ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम्
  फुल्ल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
  सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम् .
  सुखदां वरदां मातरम् ॥

  कोटि कोटि कन्ठ कलकल निनाद कराले
  द्विसप्त कोटि भुजैर्ध्रत खरकरवाले
  के बोले मा तुमी अबले
  बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
  रिपुदलवारिणीम् मातरम् ॥

  तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि ह्रदि तुमि मर्म
  त्वं हि प्राणाः शरीरे
  बाहुते तुमि मा शक्ति,
  हृदये तुमि मा भक्ति,
  तोमारै प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे ॥

  त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
  कमला कमलदल विहारिणी
  वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
  नमामि कमलां अमलां अतुलाम्
  सुजलां सुफलां मातरम् ॥

  श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम्
  धरणीं भरणीं मातरम् ॥

  (બંગલા મૂલ ગીત)
  સુજલાં સુફલાં મલય઼જશીતલામ્
  શસ્યશ્યામલાં માતરમ્૥
  શુભ્રજ્યોત્સ્ના પુલકિતયામિનીમ્
  પુલ્લકુસુમિત દ્રુમદલશોભિનીમ્
  સુહાસિનીં સુમધુર ભાષિણીમ્
  સુખદાં બરદાં માતરમ્૥

  કોટિ કોટિ કણ્ઠ કલકલનિનાદ કરાલે
  કોટિ કોટિ ભુજૈર્ધૃતખરકરબાલે
  કે બલે મા તુમિ અબલે
  બહુબલધારિણીં નમામિ તારિણીમ્
  રિપુદલબારિણીં માતરમ્૥

  તુમિ બિદ્યા તુમિ ધર્મ, તુમિ હૃદિ તુમિ મર્મ
  ત્બં હિ પ્રાણ શરીરે
  બાહુતે તુમિ મા શક્તિ
  હૃદય઼ે તુમિ મા ભક્તિ
  તોમારૈ પ્રતિમા ગડ઼િ મન્દિરે મન્દિરે૥

  ત્બં હિ દુર્ગા દશપ્રહરણધારિણી
  કમલા કમલદલ બિહારિણી
  બાણી બિદ્યાદાય઼િની ત્બામ્
  નમામિ કમલાં અમલાં અતુલામ્
  સુજલાં સુફલાં માતરમ્૥

  શ્યામલાં સરલાં સુસ્મિતાં ભૂષિતામ્
  ધરણીં ભરણીં માતરમ્૥

  ટિપ્પણી by pragnaju | ઓગસ્ટ 19, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: