"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

Happy Independence Day

વંદે માતરમ
સુજલાંમ સુફલાં મલયજ શીતલાંમ
શસ્ય શ્યામલાં માતરમ …. વંદે માતરમ

શુભ્ર જ્યોત્સના પુલકિત યામિની
ફુલ્લ કુસુમિતા દ્રુમ દલ શોભિનીમ્

સુહાસિની સુમધુર ભાષિણી
સુખદામ વરદામ માતરમ ….વંદે માતરમ્

ઓગસ્ટ 14, 2008 Posted by | ગમતી વાતો | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: