"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કદી ન ભુલી શકાય..”NEVER FORGET”

 This ship is made from the steel from the World Trade 
Center

 
Here  SHE is, the USS New York, made from the World  Trade Center
USS New York  It was built with 24  tons of scrap steel from the World Trade Center 
It is the fifth in a new class of warship – designed for  missions that include special operations against  terrorists. It will  carry a crew of 360 sailors and 700 combat-ready  Marines to be  delivered ashore by helicopters and assault craft. 
Steel  from the World Trade Center was melted down in a  foundry in Amite , LA to cast the ship’s bow  section. When it  was poured into the molds on Sept 9, 2003, ‘those  big rough  steelworkers treated it with total reverence,’  recalled Navy Capt.  Kevin Wensing, who was there. ‘It was a spiritual  moment for  everybody there.’ Junior Chavers, foundry operations  manager, said that when the trade center steel first  arrived, he  touched it with his hand and the ‘hair on my neck  stood up.’ ‘It had  a big meaning to it for all of us,’ he said. ‘They  knocked us down.  They can’t keep us down. We’re going to be back.’   The ship’s motto? ‘Never Forget’ Please keep this  going so everyone can see what we are made of in  this  country!

World Trade Center

**********************

“And the rockets’ red glare,           
The bombs bursting in air,
Gave proof through the night


That our flag was still there.”

New World Trade Center..”Great proud to be back!”

ઓગસ્ટ 13, 2008 - Posted by | ગમતી વાતો

2 ટિપ્પણીઓ »

  1. જયારે હું આ વંચુ છું ત્યારે નવ અગીયારનો દિવસ યાદ આવીને મારા પણ રૂવાટા ઉભા થઇ જાય છે, આંખમાં આંસુ પણ આવી જાય છે. પણ એની સાથે આ સત્ય હકિકત વાંચીને ઘણું ગૌરવ પણ થાય છે….ભગવાન ને પ્રાર્થના કરવાની કે આ મારા દેશને બુરી નજરથી બચાવે….GOD BLESS AMERICA…….

    ટિપ્પણી by rekha | ઓગસ્ટ 13, 2008

  2. ખૂબ સરસ વાત વિગતે આજે માણી

    ટિપ્પણી by pragnaju | ઓગસ્ટ 19, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: