"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

સમય થઈ ગયો

53148940qp11.jpg 

રિટાયર    થવાનો   સમય   થઈ   ગયો,
બરાબર    થવાનો   સમય   થઈ   ગયો.

શરીરે     સુવાસો          લગાવી      ઘણી,  
ખુદ  અત્તર થવાનો  સમય   થઈ     ગયો.

તમે   છો    ને   ઈશ્વર   હતા    જગ    મહીં,
લ્યો    પત્થર  થવાનો  સમય  થઈ  ગયો.

હજી    સત્ય   પર   આવરણ   ક્યાં   લગી,
ઉજાગર   થવાનો      સમય    થઈ   ગયો. 

હવે    બાંધ     બિસ્તર   જવાનું     છે   દૂર,
મુસાફર    થવાનો   સમય   થઈ       ગયો.

રમી    લીધું     ઘર-ઘર      રમતમાં  ઘણું,
હવે        ઘર   જવાનો સમય  થઈ   ગયો.

-અઝીઝ  ટંકારવી

                                                                                                                        

જાન્યુઆરી 1, 2008 Posted by | ગમતી ગઝલ | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: