"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આંસુના ઈતિહાસ

waterfall.jpg 

સમયના  ખૂબ  જૂના  શ્વાસ   લખવા  છે;
ભલેને  આથમ્યો, અજવાસ   લખવા  છે.

ભરું    એકાદ   પાનામાં    બધી  ઘટાના,
અમારે   આંસુના   ઈતિહાસ  લખવા   છે.

મને    ઘરમાં    રહીને    કોક   ખોદે  છે, 
ભટકતી    ભીંતના  આભાસ   લખવા  છે.

મને   પણ   બેવફા   સમજી   રહ્યા  મિત્રો,
તને   છોડી    જતા, વિશ્વાસ  લખવા  છે.

પછી તો  ઓગળી  જાશે ‘મનીષ;  શબ્દો,
તને  ખત    ખાનગીમાં  ખાસ   લખવા  છે.

-મનીષ પરમાર

ઓગસ્ટ 31, 2007 - Posted by | ગમતી વાતો

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: