"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

અનાદર ન કરો !( Disrespect not..)

1432.jpg 

 કોઈ     શ્રદ્ધાનો   અનાદર   ન    કરો ,         Disrespect  not  any  belief        
કોઈ   આસ્થાનો   અનાદર    ન  કરો .        disrespect  not    any  faith.

એ   જ     અજવાસ  ઈબાદત  સહુની,         The same effulgence is worshipped by everybody
કોઈ  પૂજાનો    અનાદર    ન    કરો !          disrespect not any mode of worship.

ક્યાંક   ને   ક્યાંક  તો  પ્હોંચે  જ બધા,         Each one reaches somewhere, it’s  sure,
કોઈ   રસ્તાનો   અનાદર   ન    કરો !          disrespect  not any path  any way.

હો   ન   ઉત્તર  તો   પછી  મૌન   રહો,           If there is no answer,(better) be silent,
કોઈ     પૃચ્છાનો   અનાદર  ન   કરો !         disrespect not any quest any query.

અંશ   એ    મુખ્ય     કથાનો  જ  હશે ,         That is sure to be a segment of the main saga
કોઈ   કિસ્સાનો   અનાદર   ન     કરો !        disrespect not any part any small event.

                                                                 (translated by Narayan Jani)

-રાજેન્દ્ર  શુક્લ

ઓગસ્ટ 8, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 9 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: