"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એ અમારી જિંદગી છે-‘ખલિશ’ બડોદવી

1427.jpg 

જિંદગીનો સંધ્યા-કાળ! દાદી દાદા માટે હજું પણ શિયાળા માટે સ્વેટર બનાવે છે! પ્રેમતો સદા યુવાનજ રહે છે..

*******************************************************

કમી  તુજમાં   કંઈ    નથી, તો   કહે  મુજમાં  શું   કમી  છે?
જો    મળ્યું   છે    રૂપ   તુજને , તો   મને નજર   મળી છે.

નથી     મોતનો     હવે  ગમ  , મને    તારી  યાદના  સમ,
તારા    પ્રેમમાં     મરીને   મને      જિંદગી     મળી     છે.

તું     કરે     છે     શાને   ચિંતા, જો   દુંખી  છે મારું જીવન,
છે      ખુશી  મને   એ     જોઈ     તારી   જિંદગી  સુખી  છે.

એ      ચમન, એ    ચાંદ, તારા , એ બહાર, એ    મંદિરા,
હવે     આપ  આવી     જાવો ,   હવે  એ   જ એક  કમી છે.

મેં      સહ્યાં    છે   એટલાં   દુઃખ  કે દુઃખો   બની  ગયાં  સુઃખ,
હું     હસી     પડ્યો    છું ,   જ્યારે  મારી   જિંદગી  રડી છે.

એ    સમયની  છે   ઈનાયત    થઈ     એવી   મારી   હાલત,
તારી    યાદથીય    નફરત    ઘણી   વાર   મેં      કરી     છે.

એ    સભા    અને    એ     સાકી   નથી  આજ   કોઈ     બાકી,
જે    હતી     જીવનમાં  પહેલાં ,  એ       બહાર  ક્યાં  રહી છે?

ઓ   ‘ખલિશ’  અમે      કવિઓ  લખીએ     છીએ      કવિતા,
એ    નથી   ફકત    કવિતા,    એ      અમારી   જિંદગી   છે.

-‘ખલિશ’ બડોદવી
                                                               

ઓગસ્ટ 7, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: