"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

જમાનો બદલાય છે.બૈરા પણ બદલાય છે!(હસો યાતો રડો!)

wife-yeaterday.jpg 

ગઈ કાલની સ્ત્રી!

પતિ દેવો ભવ! સુપ્રભાતે ઊઠી પત્ની  પતિની સેવા કરતી. તેમની ચરણ રજ સ્પર્શ કરવા! પતિઓ કેટલા ખુશ હતા?

**********************************************************************

wife-today.jpg

આજની સ્ત્રી

ભાઈ જાગો જમાનો બદલાયો ! ભાગો, ઉઠો ! ચા તૈયાર થઈ? કોફી ! નાસ્તો તૈયાર છે? લો હવે દેવીને ઉઠાડો!

***********************************************************************

wife-in-feature.jpg

આવતી કાલની સ્ત્રી !

” હવે નોકરની જરુરજ નથી! રસોયો , ના, ના એવા ખોટા ખર્ચ શા માટે ? હવે એ અમારા ઘરનું બધુંજ કામ સંભાળે છે!”  દેવી છાપુ વાંચતાં વાંચતાં બોલી! “વાસણ, વેક્યુમ, ગારબેજ ,
લોન્ડ્રી,આર્યન(ઈસ્ત્રી),બસ મારે તો જોબ સિવાય કશી ઘરની ચીંતાજ નથી!”

****************************************************************

જુલાઇ 14, 2007 Posted by | ગમતી વાતો | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: