"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આપની તલવાર

28is41.jpg 

નથી   ભૂલ્યો   તમારાં    દ્વાર  આ     પગથારને  પૂછો;
અમારી     સાધના    માટે   તમારા       દ્વારને  પૂછો.

અરે   આ    પ્રશ્ન       કેવો ?  જિગર  કેવું  અમારું છે,
અમોને  શું     પૂછો   છો? આપની   તલવાર ને  પૂછો.

અમારાથી  તમોને  પ્યાર  છે એ   વાત   સાબિત    છે,
તમારા   આ    વદન  પરના  બધા   અણસારને  પૂછો.

અમે  મઝા   માણી   કેવી    પ્રણય, આંધી, તૂફાનોની
કિનારાથી   જઈ  આઘે     જરા    મઝધારને      પૂછો.

અમારા પર   કરી    જુલ્મો  તમે   પણ  ચોટ  ખાધી છે,
જઈ   દર્પણની  સામે    આપના     દિદારને      પૂછો.

તમારા   નામની     નિશદિન   કરી   છે   સાધના કેવી,
જરા    છોડી  તમે   આ   ઉર-વીણાના  તાર    ને પૂછો.

અમેતો    આગ   જેવી   આગને   પોષી   છે આ દિલમાં,
સરી   જાતી   નયનથી     ઊની     અશ્રુધાર   ને પૂછો.

મિલનમાં    કે     જુદાઈમાં    મજા    કેવી    સમાઈ છે,
કો’    દિપને,    પતંગાને ,  ગુલોને, ખારને પૂછો.

મિલન   કેરી     ઊતાવળનું   મને   પૂછો   નહિ ‘નાઝિર’
હ્ર્દયની    વાત   છે    માટે     હ્ર્દય-ધબકાર ને   પૂછો.

-નાઝિર દેખૈયા

જુલાઇ 9, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: