"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આજના સુવિચારોઃ

આજના સુવિચારોઃ   “ગ્રંથ કે સંત તો માગૅદશૅક તરીકે માત્ર પંથ બતાવી શકે,તદ્દનુરૂપ પંથ તો પથિકે પોતેજ કાપવો રહ્યો.”
*****************

મનુષ્યને સુખી થવા માટેના ત્રણ ઉપાય છે.. સદવતૅન,  પુરૂષાથૅ  અને સંતોષ….
 

માર્ચ 14, 2007 - Posted by | ગમતી વાતો

1 ટીકા »

  1. સાચ્ચી વાત છે.

    ટિપ્પણી by Neela Kadakia | માર્ચ 15, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: