"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ઊલ્ટી ગંગા

250px-nataraja_chola_period_11th_century_india1.png 

બાળ  સમજી એ તો  હંમેશ  નિકટ  સૌ ને  રાખેછે,
સંસારમાં   કેમ સૌ   નફરત ની   નજર   રાખેછે.

સારું કરજે  સૌનું આ  જગતમાં   જનમ   લઈ ને,
કેમ  અહીં  સૌ  સંસારી  પીઠમાં  ખંજર રાખે છે ?

નમી ને ચાલવું એવી નીતી  ની શિક્ષા આપી છે,
અભિમાન છે આદર એવી  ઊલ્ટી ગંગા  રાખે છે.

જીવન સફળતા નો  ઉપદેશ છે  પવિત્ર ગંગામાં,
જગત આખુ અહીં  યુધ્ધની  ખુમારી    રાખે છે.

ક્લ્યાણ કરી  સૌનું ,  સારું ભાતું  ભરી ને જજે,
કોણ જાણે કેમ અહીં સૌ હિટ્લરની નીતી રાખે છે.

જાન્યુઆરી 26, 2007 - Posted by | સ્વરચિત રચના

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: