"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આવી છે !!

imagescau9xd0y.jpg 

 તમારા  પગરવ  પાછળ , સરિતા  સરકતી આવી છે,
જરુર     આજ   સાગરમાં  ભવ્ય   ભરતી   આવી  છે.

માથે  મઢુલી , ઝણ, ઝણતી  જાજરીના  સોગંદ ,
રમીલે  રાસ રાધે, એવી   માઝમ  રાત આવી છે.

વરસ  કેટલા વીતી  ગયા, એકલા આ   મઢુલી માં,
ચાખવા એઠા બોર, રામ-લખણની  જોડી આવી છે.

કેવી   દોટ  મુકી,   પ્રિતમનો   પગરવ    સાંભળી ને ,
મીલન  માણવા   આ  મધુરી   મધરાત    આવી છે.

પી  ગઈ  મીરા ઝેર ઘોળી ,    મોહનનું  નામ  લઈને
જી-ભર મળીલે ઘનશ્યામને એવી સુંદર ઘડી આવી છે.

જાન્યુઆરી 26, 2007 Posted by | સ્વરચિત રચના | Leave a comment

ઊલ્ટી ગંગા

250px-nataraja_chola_period_11th_century_india1.png 

બાળ  સમજી એ તો  હંમેશ  નિકટ  સૌ ને  રાખેછે,
સંસારમાં   કેમ સૌ   નફરત ની   નજર   રાખેછે.

સારું કરજે  સૌનું આ  જગતમાં   જનમ   લઈ ને,
કેમ  અહીં  સૌ  સંસારી  પીઠમાં  ખંજર રાખે છે ?

નમી ને ચાલવું એવી નીતી  ની શિક્ષા આપી છે,
અભિમાન છે આદર એવી  ઊલ્ટી ગંગા  રાખે છે.

જીવન સફળતા નો  ઉપદેશ છે  પવિત્ર ગંગામાં,
જગત આખુ અહીં  યુધ્ધની  ખુમારી    રાખે છે.

ક્લ્યાણ કરી  સૌનું ,  સારું ભાતું  ભરી ને જજે,
કોણ જાણે કેમ અહીં સૌ હિટ્લરની નીતી રાખે છે.

જાન્યુઆરી 26, 2007 Posted by | સ્વરચિત રચના | Leave a comment

   

%d bloggers like this: